VR Fællesbanko

VR Fællesbanko i Vejlby-Risskov Hallen med 3x3 runder. Find bankotasken frem og vær klar til årets bankofest med fede præmier og store armbevægelser, når IK Skovbakken og VIK byder op til Fællesbanko og Fællesspisning i Hal 1. Dette i samarbejde med Bunkeren og Vejlby-Risskov Hallen. For bare 100kr får du 3 bankoplader + super bankomad. Mulighed for tilkøb af bankoplader på dagen. Overskuddet går ubeskåret til IK Skovbakken og VIKs ungdomsafdelinger.

Facebook link: https://fb.me/e/4CkSufLqS

Billeto link: https://billetto.dk/e/v-r-faellesbanko-billetter-883416

 

Dagsorden til repræsentantskabsmødet 30. Maj.
17 deltagere + 5 FU + 1 DGI

Formandens beretning

Afdelingernes beretninger

 • Valg af dirigent
  • FU foreslår Flemming Mølgaard, han vælges.
  • 1 Håndbold, 1 Trampolin, 2 Outdoor, 5 Gymnastik, 2 Svømning, 1 Squash, 2 Veteranerne, 2 Basket
   ud over FU
  • Repræsentantskabsmødet er rettidigt indkaldt og beslutningsdygtigt
 • Beretning fra FU om det forgangne år og tanker om fremtiden
  • Hovedformanden afgiver beretning om det foregående år med fokus på at træde ind i FU og IK
   Skovbakken som har en lang historie og mange traditioner med sig, samtidig med et ønske om at
   starte udvikling.
  • Samarbejde med DGI
  • Forsøg på opstart af arbejdsgrupper
  • Svært at finde opbakning til Pulsskolen, Assist og Foreningsmagasin
  • Fredagsbar i efteråret - fin opbakning, men ingen har fulgt op.
  • Håndbold: Nogle poster er gode at lave til lønnede poster for at få en opgave løftet og frigive kræfter
   hos frivillige. Det kan være dyrere at lade være. Sparring mellem afdelingerne er vigtig og kan være
   med til at løse opgaver på tværs.
  • Gymnastik: Enig og i forlængelse nævnes ønske om fælles administration (støttes også af flere andre
   fremmødte). De administrative opgaver kan tage mange kræfter fra de frivillige og være en del af
   forklaringen på at afdelingerne ikke melder meget ind på nye tiltag.
  • Henrik Vinther: Det virker som om afdelingerne har nok i sig selv – er der ingen reaktioner på
   kommunikation? Og er det afdelingerne eller FU der vil de foreslåede tiltag? Svar: Nogle svarer, men
   meget de samme personer. De forsøgte tiltag er med udgangspunkt i de interviews lavet med
   afdelingerne, så baseret på deres ønsker.
   • Enighed om at det er ærgerligt at forsøgene indtil videre er faldet lidt til jorden pga
    manglende opbakning.
   • Erfaringer med netværksmøder bliver nævnt som en måde at skabe mere fællesskab, men
    kræver at mødes oftere.
   • Idrætssamvirket mangler ansøgere til de forskellige puljer til nye tiltag og tyder på at foreningerne ikke har tid til at søge de forskellige puljer. Kommentar: Mange puljer er målrettet noget nyt og nogle gange er der ikke overskud og tid til at finde på nye tiltag som puljerne kan bruges til. Der er forskellige grader af nye tiltag, så der kan måske nytænkes på hvad der tæller som nyt.
   • Bred interesse for at få hjælp til markedsføring, branding og sociale medier
   • Ønske om at beskrivelser af arbejdsgrupperne sendes ud igen efter repræsentantskabsmødet.
   • Beretning fra afdelingerne
  • Bliver lagt op på hjemmesiden efter mødet. Printede udgaver deles ud blandt de fremmødte. Der åbnes op for mulighed for, at de fremmødte afdelinger kan supplere eller fremhæve elementer fra beretningen. Der er enighed blandt de fremmødte om, at de afdelinger, der ikke har indsendt beretning, må skylde kage til resten – der stemmes dog ikke om dette punkt.
  • Håndbold: Input til mulighed for at lave bredere, mere frit frivilligt arbejde, så det ikke er så låst i faste opgaver. Hårdt at være amatørklub i 1. division, økonomien er presset og spillerne hjælper selv med at skaffe sponsorer og sikre driften.
  • Squash: vandt elitedivisionen i Danmark og gode unge spillere på vej, men afdelingen bløder medlemmer og har svært ved at skaffe unge medlemmer. Arbejder med bedre fastholdelse af unge medlemmer.
  • Svømning: har arbejdet med “0 ventelister” - rykker rundt på medlemmer på holdene, så man ender på de rigtige hold, og derved frigiver pladser på andre hold. En ansat til at håndtere dette og kommunikere med trænere om at arbejde på det. God succes med dette!
 • Uddeling af hædersbevisning
  • Ungdomsfadet går til Bastian Baker fra Skovbakken Svømning for sin store indsats og gode energi. Fadet overleveres på et møde i svømning
  • Kaasgaards mindefad går til Helle (håndbold), holdleder for 1. division herrer, for sin store indsats for holdet med omsorg, opmuntring og hjælpsomhed.
  • Indstilling af et æresmedlem: flere afdelinger har indstillet Flemming Vinther for sin kæmpe indsats og betydning for IK Skovbakken, stor ros og taknemmelighed fra flere afdelinger for blandt andet stor hjælpsomhed, initiativ og deling af viden.
 • Regnskab for hovedforeningen til godkendelse. To dokumenter er vedhæftet.
  • Der afsættes 10% af indkomne kontingenter til at holde 100-års jubilæum i 2027
  • Telefon dækker også wi-fi
  • Spørgsmål til tilgodehavender fra volleyball: ikke realistisk at det bliver betalt ud, mulighed for at slette posten ved kassererskifte om et år bliver nævnt.
 • Indkomne forslag: Forslag fra FU til nye vedtægter vedlagt som bilag
  • Forslag om navneændring fra Forretningsudvalg til fællesledelse
  • Skal alle medlemmer have ret til fremmøde til hovedbestyrelsesmøder
  • Rettelse af antal afdelinger
  • Spørgsmål til baggrund for vedtægtsændringer: bunder i at det blev opdaget at vedtægterne, og særligt formålsparagraffen, ikke længere var tilsvarende til det, Skovbakken der findes i dag.
  • Spørgsmål ved den retning ændringerne fører til, fx fællesledelse, antal møder årligt og begrænset adgang for almene medlemmer til møderne.
  • Paragraf 1:
   • Forening med begrænset ansvar: bestyrelsen og medlemmerne hæfter ikke for foreningens økonomi, samt afdelingerne kan ikke stilles til ansvar for hovedbestyrelsens beslutninger. DGI siger, at paragraffen kan slettes uden problemer for en forening. Det besluttes at lade det stå.
   • Idrætsklubben Skovbakken Aarhus (ISA) har tidligere været navnet, i dag bruges IK Skovbakken med hjemsted i Aarhus kommune, “Skovbakken” i daglig tale.
  • Paragraf 2:
   • Ingen kommentarer
  • Paragraf 3:
   • Forslag: Brydning eksisterer ikke længere som selvstændig afdeling, skal slettes fra vedtægterne og antal stemmer til hovedbestyrelsesmøder.
   • Spørgsmål til fællesledelse i stedet for forretningsudvalg. Svar: fællesledelse rammer bedre den retning af udvikling med fælles ledelse mere end forretningsudvalg. FU leder Skovbakken på hænderne af hovedbestyrelsen.
   • Spørgsmål til om fællesledelsen kan sidde i hovedbestyrelsen. Svar: Ja, det kan de godt.
   • Paragraf 3 beskriver opbygningen af foreningen. Mere detaljerede beskrivelser af procedurer står i senere paragraffer.
   • Vedtægter skal ændres, når der sker ændringer i antal aktive, godkendte afdelinger. Dette sker på hovedbestyrelsesmødet i Maj.
   • Forslag: Hovedbestyrelsen vælger “Forretningsudvalget” i stedet for “Fællesledelsen”.
    • Efter afstemning fastholdes det som Fællesledelsen
  • Paragraf 4:
   • Ingen kommentarer
  • Paragraf 5:
   • Spørgsmål til formuleringen af første sætning: “I hver afdeling varetages ledelsen af en af medlemmerne i denne afdeling valgt bestyrelse”
   • Ændres til: I hver afdeling varetages ledelsen af en bestyrelse, der er valgt af medlemmerne i den pågældende afdeling.
   • Hovedbestyrelsen skal godkende formålsparagraffer for afdelingerne, for at sikre, at der ikke opstår afdelinger med formål, der strider i en uhensigtsmæssig retning. De specifikke vedtægter godkendes hos Aarhus kommune.
  • Paragraf 6:
   • Forslag: Alle medlemmer af IK Skovbakken har ret til fremmøde til hovedbestyrelsesmøde i maj måned (ingen stemmeret).
    • Forslaget vedtages
   • Spørgsmål til stemme ved fuldmagt hvorfor det ikke er muligt – svar: sådan har det altid været, det kan man ikke
  • Paragraf 7:
   • Forslag: Formand og Næstformand rettes til Forperson og Næstforperson
   • Nuværende formand støtter ikke ændringen til person i stedet for mand
    • Forslaget er ikke vedtaget.
   • Forslag: Der vælges 1 suppleant for en 1-årig periode
    • Forslaget er vedtaget
   • Kun Fællesformanden er den eneste, der vælges med titel, de resterende poster konstitueres, når fællesledelsen er valgt.
  • Paragraf 8:
   • Forslag om at slette revisorsuppleanten
    • Forslaget vedtages
  • Paragraf 9:
   • Ingen kommentarer
  • Paragraf 10:
   • Generalforsamling rettes til hovedbestyrelsesmøde
   • Forslag: Det opløsende hovedbestyrelsesmøde beslutter hvilke folkeoplysende aktiviteter formuen gives til i Aarhus Nord.
    • Forslaget vedtages
  • De samlede vedtægter er hermed enstemmigt vedtaget tirsdag d. 30. Maj 2023
  • Spørgsmål til hvad der sker med hædersbevisninger fremadrettet. Svar: Der er ved at blive nytænkt på, hvordan anerkendelsen af medlemmer skal foregå. Det vil den nye fællesledelse arbejde videre med.
 • Handlingsplan og budget herunder kontingent til fællesforening til debat og godkendelse.
  • Bygger videre på de ting, der er sat i gang
  • Der skal søges penge til nye initiativer og lønnet personale til at aflaste eller alternativt sætte kontingentet op.
  • Forslag til budget: at hæve kontingentet pr medlem med 10kr for et år. Pengene skal gå til at arbejde med
   • Kommentar: i afdelinger hvor det er småt med medlemmer kan det være en stor ekstra udgift.
   • Kommentar: der har ikke været mulighed for at vende det i de forskellige afdelingsbestyrelser inden, så derfor er det svært at tage en beslutning om at stemme for eller i mod til dette møde.
   • Nyt forslag: det foreslåede budget godkendes, og der meldes ud senere til afdelingerne om evt stigninger, som kan diskuteres i bestyrelserne og tages op på hovedbestyrelsesmødet i efteråret.
    • Forslaget vedtages ikke
   • Nyt forslag: budgettet godkendes uden kontingentøgning, men det kan komme på tale senere, at der laves forslag om ekstraordinær indbetaling for afdelingerne i løbet af efteråret.
    • Forslaget vedtages
  • Fremtidssikre driften af Tennishallen: Der skal vælges et nyt medlem til bestyrelsen
 • Valg af Foreningsledelse (FL)
  • Fællesformand: Noelia Paulmann
  • Ordinære medlemmer: Mogens Kloster, Anne W. Jørgensen (håndbold), Niels Fensby (basketball), Thomas Ottesen (fodbold)
   • Suppleant: Camilla Thomassen
   • Fordelingen på 1-årigt og 2-årigt besluttes på konstituerende fællesledelsesmøde
  • Revisor: Bo Louring og Jan Bolhøj (en vælges for 1 år, en vælges for 2 år)
 • Evt. Der blev overrakt gave til Flemming V. Jensen som afgik fra FU. Vi siger stort tak for den mange årlige indsats og energi som Flemming har lagt i Skovbakken haveforening og FU.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
X